• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

 

 

 

I. Postanowienie wstępne.

 

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Anagen shop Paweł Bazarewski. Ul Sybiraków 16/36, 15-204 Białystok. E-mail: anagenshops@gmail.com zwany dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

1.       Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.anagenshops.pl

2.       Pojęcie „Kupującego” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

II. Dane osobowe

 

§ 3

1.       Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2.       Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3.       Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty zapewniające hosting Sklepu, przewoźnicy, operatorzy płatności, podmioty związane ze Sprzedawcą umowami franczyzowymi oraz dostawcy narzędzi informatycznych służących obsłudze usługi newsletter .

                                                                                                                                                                                

§ 5

1.       Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

 1. Od dnia 25.05.2018 r. Kupujący będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Kupujący będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. Kupujący będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 6

1.       Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.

2.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

3.       Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

 

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

§ 9

 1. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać z Sklepu.
 2. Sprzedawca na podstawie adresu IP Kupującego i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Kupującego.

 

 

III. Pliki cookies

 

§ 10

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Kupującego lub innych podmiotów.
 2. Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące ze Sklepu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.
 3. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Sklepu do preferencji danego Kupującego, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

§ 11

 1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 12

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 13

1.       W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: anagenshops@gmail.com

2.       Polityka znajduje się na stronie www.anagenshop.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.